سوسیالیسم :دو گاو دارید.یكی را نگه می دارید.دیگری را به همسایهء خود می دهید.
كمونیسم : دو گاو دارید.دولت هر دوی آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریك كند..
فاشیسم : دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید.دولت آن را به شما می فروشد..
كاپیتالیسم : دو گاو دارید.هر دوی آنها را می دوشید.شیرها را بر زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند..
نازیسم : دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می كند و هر دو گاو را می گیرد..
آنارشیسم : دو گاو دارید.گاوها شما را می كشند و همدیگر را می دوشند..
سادیسم : دوگاو دارید.به هر دوی آنها تیراندازی می كنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید..
آپارتاید : دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید..
دولت مرفه : دو گاو دارید.آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بنوشند..
بوروكراسی : دو گاو دارید.برای تهیهء شناسنامهء آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می كنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید..
سازمان ملل : دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می كند.آمریكا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می كنند.نیوزلند رای ممتنع می دهد..
ایده آلیسم : دو گاو دارید.ازدواج می كنید.همسر شما آنها را می دوشد..
رئالیسم : دو گاو دارید.ازدواج می كنید.اما هنوز هم خودتان آنها را می دوشید..
متحجریسم : دو گاو دارید.زشت است شیر گاو ماده را بدوشید..
فمینیسم : دو گاو دارید.حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید..
پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید.از هر كدام شیر بدوشید فرقی نمی كند..
لیبرالیسم : دو گاو دارید.آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود..
دموكراسی مطلق : دو گاو دارید.از همسایه ها رای می گیرید كه آنها را بدوشید یا نه..
سكولاریسم : دو گاو دارید.پس به خدا نیازی نیست..